16. november 2017

Det skjer!

Kvart år arrangerar vi krabbefest på Lammetun, dette er eit ararngement både for dei som har fast plass og for alle tilreisande, og dei som elles ynskjer å være med Vi kjem attende med datoen for 2019.

Under finn du informasjon om arrangement som blir heldne i nærområdet, sjå det som tips til kva de kan finne p åmedan de er på besøk hjå oss:)

Tips oss gjerne om arrangement i området (kontaksjema nederst på sida)

// Every year we arrange crab feast for our campers, the locals and everyone who wants to come. This years date for the event will be published soon.

Below you will find information about events that takes place in our area, so you can get som tips about wht you can do while your staying here:)

Do you have any tips to us about events in our area, than we will be glad to have them:)

Kvar sommar arrangerar dei Skjærgårdstreff i Askvoll.
der held dei marknad, har veterankøyretøy parade, stands og mykje underhaldning for store og små. På kveldane er det konsertar.

// Every summer they arrange Skjærgårdstreff in Askvoll, there they have market place, vintage vehicles parade, stands and a lot of entertainment for all ages. In the evenings there are conserts.

Skifjorden bryggeri er eit lokalt øl bryggeri, som held til i Skifjorden (Hyllestad). Du kan besøke dei å få omvisning i lokala deira, dei har også eigen butikk på staden der du kan kjøpe ølet deira.
Her kan du sjå video frå åpninga: https://vimeo.com/242371526

Skifjorden brewery is a local bear brewery, they are located in Skifjorden (Hyllestad). You can visit them and get a tour in their premises and they have their own shop there.
Here you can watch a video from their opening:https://vimeo.com/242371526

Allmuen Kafè og interiør eir ein kafè som held til i Dale, dei sel forksjellige flott små interiør, dei har og godt utvalg i snop, te og mykje knask som du ikkje får tak i andre plassar.

// Allmuen Cafè and interior is a cafè located in Dale, which also sells interior and a variety of candys, tea and other «goodies» that you don`t get a hold on other places.

Kvernsteinsparken i Hyllestad er eit utandørsmuseum i dei største steinborta frå vikingtida og mellomalderen i skandinavia. her er det spennande aktivitetar for barn og vaksne.

// The milestone park in Hyllestad is a outdoor museum in the largest stone quarries from the viking age and the middle ages in scandinavia. here are exciting activities for both children and adults. join the stone adventure.

Teaterfestivalen i Fjaler går av stabelen kvart år i september – i dale. Datoen for 2019 er ikkje publisert enno. Her kan du lese litt om kva dei skriv om den på heimesida si.:

«Vi programmerer festivalen ut frå ein tematisk overbygning, og legg vekt på å skape møtepunkt mellom kunsten og bygda på fleire nivå. Vi presenterer engasjerande scenekunst av høg kunstnarleg kvalitet, og inviterer til debattar, foredrag og andre aktivitetar med utgangspunkt i programmet. Med tema som «Perifere forteljingar» (2013), «Skog» (2014), «Fjord» (2015), «Ras»(2016) og «Antropocen» (2017), har vi lagt vekt på å vere ein samfunnsengasjert festival, og leiter heile tida etter krysningspunkt mellom den lokale konteksten og globale problemstillingar.»

// The Theatre festival in Fjaler is held every year in september, in dale. The date for 2019 is not realesed yet, but we will be back with it when we have it. Here is what they write about themselves on their pages:

«We program the festival out of a thematic superstructure, and emphasize creating a meeting point between art and the village on several levels. We present engaging performing arts of high artistic quality, and invite to debates, lectures and other activities based on the program. With topics such as «Peripheral stories» (2013), «Forest» (2014), «Fjord» (2015), «Ras» (2016) and «Antropocen» (2017), we have emphasized being a socially engaged festival, and are constantly looking for a cross between the local context and global issues.»

Førdefestivalen er skandinavias største festival for akustisk verdsmusikk. Omlag 300 artistar frå heile verda vert presentert frå 30 scener gjennom 80-100 ulike festialarrangement for om lag 26 000 besøkande kvart år. festivalen vert dekka av nasjonal og internasjonal presse, og re ranka blant dei 25 beste festivalane i sitt slag av det internasjonale musikktidsskriftet Songlines, og mellom Europas beste festivalar av The Guardian og National Geographic. Første festivalen vart arrangert i 1990.

// The Forde Festival is Scandinavia’s largest festival for acoustic world music. About 300 artists from all over the world presented from 30 scenes through 80-100 different festive events for about 26,000 visiting quarters. the festival hosts national and international press, and ranks among the 25 best festivals of its kind by international music magazine Songlines, and between Europe’s best festivals by The Guardian and National Geographic. First festival was held in 1990.